Jdi na obsah Jdi na menu
 


TFP fotografování

.. mno, musím udělat jednu změnu ....

....... TFP fotografování, co to vlastně znamená?


TFP je zkratka anglického termínu time for prints (doslovně přeloženo "čas za fotky"), který označuje dohodu o způsobu vyrovnání mezi fotografem a modelem (popř. kadeřnicí, vizážistkou, stylistkou a dalšími spolupracovníky), kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití (nejčastěji jen k vlastní presentaci). Jinými slovy model neplatí fotografovi za nafocení presentačních fotek (fototestu), resp. fotograf neplatí modelu za pózování.

Dohoda TFP je užívaná zejména při budování nebo doplňování portfolia (booku) a může být z hlediska modelu, fotografa, kadeřnicí, vizážistkou, stylistkou i dalších výhodná a to v případě, kdy by cena za nafocení podobných fotografií byla větší než výše honoráře za focení. TFP ale nemusí být výhodné vždy - záleží na tom, jak moc si kdo cení svého času a práce v porovnání se způsobem a rozsahem užití fotek, a též na tom, s jak kvalitními spolupracovníky fotíte (tj. jak kvalitní výsledné fotografie budou).

Dohoda TFP automaticky neznamená, že nebudete muset za fotky vůbec nic platit. Náklady na focení totiž nejsou jen čas a práce, ale též fotografický materiál a jeho zpracování, práce dalších spolupracovníků apod. Proto je třeba i při TFP dohodnout, jaké budou tyto náklady a kdo se na nich bude v jaké míře podílet, což je odvislé hlavně od toho, kdo a jak bude chtít fotky následně použít.

... po zralé úvaze jsem se rozhodl si nechat proplácet na amortizaci 500 Kč na tři hodinky focení. Zaprvé je občas třeba něco dokoupit, občas něco vyměnit , prostě nic nevydrží věčně a zadruhé, když je to zadarmo, tak si to lidičky nějak nevážíte ..... teda většina

...... takže tady je číslo mého účtu:

35-6775550267/0100 u komerční banky

.. kdyžbudete chtít fotit, nachystajte si podklady pro sepsání smlouvy, která je níže ať se neplýtvá zbytečně časem a jestli máte opravdu chuť něco tvořit spolu se mnou, pošlete zmíněnou částku na účet a pak se budeme bavit dál ... nějak mě nebaví se domlouvat na nějakém focení, plýtvat drahocenným volným časem, aby mi pak přišla smska hodinu před focením, že do toho něco vlezlo .. to když se modelka nebo model vůbec obtěžuje se ozvat ... :-)

... mám svou práci a volného času je poskromnu a je si ho třeba vážit a využívat k relaxaci, zábavě, rodině, přátelům a né čekáním na slibotechny, co maj hubu jen plnou keců :-))) a skutek utek ...

.... DOHODĚ SE NEBRÁNÍM S LIDMI CO ZAUJMOU ...

.... co jinak dodat? .. raději mám nelíčenou a přirozenou krásu a představuji si opravdu dlouhodobou a tvůrčí spoluráci, která nebude zatěžovat, ale bavit

 

 

 

.

... témata:

INTERIÉR:

portrét

 

umělecký akt

Obrazek

Obrazek

lidské ruce

Obrazek

 

 

EXTERIÉR:

toulání se přírodou

Obrazek

toulání se starou Prahou a po nábřeží

Obrazek

Obrazek

.... preferuji dlouhodobou a tvůrčí spolupráci, miluji přirozenou lidskou krásu ... miluji černobílou fotografii, na níž je vidět cit pro světlo ..

Interiér ... fotím zatím v mém domácím skromném ateliéru, takže luxus u mě nehledejte, ale osobní přístup, klídeček a pohodičku

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

.. fotím jen se smlouvou !!!!!!

.... tady najdete náhled smlouvy, máteli svou, klidně pošlete .. vše je jen na domluvě

 

LICENČNÍ SMLOUVA

(podle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění)

 

 

  1. Smluvní strany

 

Zhotovitel (dále jen autor):

 

Pavel Dlouhý

datum narození: ........................

 

kontaktní adresa:

...................................................

 

tel:

e-mail: NoggerFM@seznam.cz

bankovní spojení:..............................................

 

 

Modelka-objednatel (dále jen modelka):

 

 

datum narození: ...........................................

 

 

kontaktní adresa: .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1. Předmět smlouvy

 

 

1. Autor se zavazuje dodat modelce zboží-dílo: soubor barevných či černobílých snímků-fotografií zhotovených dne .....

Počet fotografií, výběr fotografií pro úpravu, forma úpravy, doba dodání je na zvážení autora, avšak autor muže respektovat přání modelky a předem domluvené podmínky ohledně počtu dodaných snímků, jejich úpravě a době dodání. Modelka má právo veta na zveřejnění fotografií v případě, že fotografie by poškozovaly její dobrou pověst a nesplňují předem domluvený žánr focení.

 

 

2. Autor poskytuje modelce licenci k užití finálních snímku pro účely umělecké, referenční, ilustrační a pro účely vlastní

prezentace ve všech formách (papír, film, internet)

 

Autor prohlašuje, že je autorem díla ve smyslu autorského zákona.

 

 

  1. Specifikace předmětu smlouvy

 

 

1. Modelka nabývá právo užít díla v okamžiku předání finálních fotografií autorem.

 

2. Forma dodání finálních fotografií je internetem, mailem, v případe zájmu modelky i na CD, které je doručené osobně nebo poštovně na adresu modelky dle bodu 1. Náklady v tomto případě hradí modelka (cca 100 Kč za 1CD + poštovné dle tarifu České pošty).

3. Časový, územní i množstevní rozsah licence je neomezený.

4. Modelka ani autor nesmí převést práva k užití fotografií na třetí osobu. V případe komerčního, obchodního či reklamního zájmu se modelka a autor kontaktují a mohou se domluvit písemně na prodeji fotografií a rozdělení zisku.

5. Autor smí fotografie či jejich části používat na médiích papírových, filmových, elektronických a na Internetu. A to pro účely umělecké, ilustrační, referenční a pro účely vlastní prezentace. Velikost fotografie není omezena.

6. Autor smí poskytnout fotografie pro účely vlastní prezentace vizážistce, stylistce, módní návrhářce, kadeřnici, pronajímateli zvláštních prostor jako součást odměny za jejich práci a služby. Modelka je o tomto slovně uvědoměna.

 

 

 

  1. Odměna-finanční ujednání

 

1. Modelka nemá nárok na finanční ani jiná plnění ze strany autora, taktéž autor nemá nárok na finanční ani jiná plnění ze strany modelky. Dodatečné finanční náklady na fotografování (cestovné, opotřebení techniky, pronájem ateliéru či jiných prostor, vizážistka, stylistka, kadeřnice, módní návrhářka atd.) v celkové výší .... Kč si rozdělí autor a modelka takto:

........................................ Kč platí autor,

........................................ Kč platí modelka

A to při podpisu této smlouvy v hotovosti. Autor se zavazuje, že další účastnící fotografování nevznesou na modelku finanční ani jiné nároky za poskytnuté služby či práci.

 

2. Náhledové fotografie (neupravené fotografie) nesmí modelka jakkoliv používat pod smluvní pokutou 1000 Kč za každý zveřejněný neupravený snímek. Pokud zveřejněním (zveřejněním se rozumí její vystavení na Internetu, prezentace v digitální i tištěné podobě, případně její veřejná publikace jiným způsobem – promítání fotografií) poškodí modelka dobré jméno autora nebo mu takovým jednáním vznikne škoda, není tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčen nárok autora na náhradu škody.

Taktéž pokuta 1000 Kč platí za následnou grafickou manipulaci se snímky – např. retuš, barevné změny, převzorkování, ořez atp – v případe zveřejnění fotografie. Nárok na vyšší odškodné je obdobný jako při zveřejnění náhledové fotografie. Není-li modelka spokojena s kvalitou dodané fotografie a požaduje změny úpravy fotografie, kontaktuje autora s přesným požadavkem a ten vyhodnotí její žádost a případné změny provede.

 

3.Smluvní pokuta v případě porušení bodu 3.4 činí 150% částky, kterou modelka či autor obdržel za prodej fotografií. Tato částka nezahrnuje případné další odškodnění v případe vážného poškození dobrého jména autora nebo modelky.

 

 

4. Vyrovnání v případě porušení bodu 3.4, 4.2 a 4.3 je uskutečněno bez protestu a zbytečných odkladů na bankovní účet autora nebo modelky nebo jinou formou dle domluvy.

 

 

  1. Ostatní ujednání

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží modelka a jeden autor.

2. Strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými vlastnoručními podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto

smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Informace v bode 1 o bydlišti autora či modelky, o čísle bankovního úctu, data narození považuje druhá strana za důvěrné.

  1. Podpisy smluvních stran

 

 

 

modelka ................................................

 

 

(zákonný zástupce) ......................................................datum narození: ..........................................................

 

 

autor ................................................

 

 

V ............................................................ dne ..........................................................

 

 

Obrazek

Upravte jas a kontrast svého monitoru tak,aby byly zřetelné všechny části stupnice.
Set contrast and brightness of your monitor so that you can see all parts of scale.
Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved.
Je zakázáno použít cokoli z obsahu této stránky bez svolení autora !!!
Using of this site's content is prohibited without autor's permission!!!

copyright © 2009 NoggerFM